Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Ok, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin Usługi Transcards ONE


aktualna wersja dostępna na stronie: https://transcards.eu/regulamin-uslugi-transcards-one/

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 16.09.2019

Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez spółkę Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej na rzecz jej klientów usługi pn. Transcards ONE, polegającą na przyznawaniu klientom limitów kwotowych, przeznaczonych do finansowania faktur VAT.

I. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 1, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740.
 2. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która zawarła z Usługodawcą  Umowę Transcards ONE.
 3. Kontrahent – dłużnik Klienta z tytułu realizacji umowy przewozu, zgłoszony przez Klienta do weryfikacji zdolności płatniczej, którego Wierzytelność Klient zgłasza do Przelewu Powierniczego.
 4. Wierzytelność – wierzytelność przysługująca Klientowi wobec Kontrahenta, zgłoszona przez Klienta do Systemu i spełniająca warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Suma Wierzytelności – łączna wartość zgłoszonych, zaakceptowanych przez Usługodawcę i podlegających Przelewowi Powierniczemu Wierzytelności w danym Okresie Rozliczeniowym.
 6. Usługa Transcards ONE – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie Transcards ONE, polegająca na przyznaniu Klientowi limitu kwotowego, w ramach którego Klient może finansować zaakceptowane przez Usługodawcę faktury VAT i która to usługa jest rozliczana na podstawie Przelewu Powierniczego.
 7. Umowa Transcards ONE lub TC ONE – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, na mocy której świadczona jest Usługa Transcards ONE i której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.
 8. Maksymalny Limit Miesięczny – limit przyznawany przez Usługodawcę, oznaczający maksymalną wartość kwotową transakcji dokonanych w ramach Usługi Transcards ONE, której Klient nie może przekroczyć w danym Okresie Rozliczeniowym, niezależnie od ilości i wartości zgłoszonych Wierzytelności.
 9. Limit Bieżący – limit przyznawany przez Usługodawcę w danym Okresie Rozliczeniowym w zależności od zgłoszonych przez Klienta i zaakceptowanych przez Usługodawcę Kontrahentów, oznaczający maksymalną wartość kwotową transakcji dokonanych w ramach Usługi Transcards ONE, którą Klient może wykorzystać w danym Okresie Rozliczeniowym.
 10. Okres Rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy Limit Bieżący.
 11. Przelew Powierniczy lub Cesja – warunkowy przelew Wierzytelności Klienta wobec Kontrahenta na rzecz Usługodawcy, dokonywany na podstawie Umowy Transcards ONE spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 12. System – system elektroniczny będący własnością i zarządzany przez Usługodawcę, służący wprowadzaniu danych dotyczących zgłoszeń Wierzytelności. 
 13. Cennik – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, określający ceny i płatności z tytułu korzystania z Usługi Transcards ONE.
 14. Termin wymagalności – termin wymagalności Wierzytelności ustalony przez Usługodawcę w oparciu o przedstawione przez Klienta dokumenty.
 15. Termin zapłaty – termin wskazany przez Klienta przy zgłaszaniu Wierzytelności.
 16. Forma Dokumentowa – forma czynności prawnej, do zachowania której wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, o której to formie mowa w art. 772 Kodeksu Cywilnego.
 17. System Ratingowy – ocena klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności finansowej i wypłacalności danego Kontrahenta, dokonywana przez Usługodawcę za pomocą wszelkich dostępnych środków.
 18. IP – wartość procentowa Sumy Wierzytelności przyjmowana do obliczenia Limitu Bieżącego.
 19. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018.1025, z późn. zm.).
 20. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.urz. UE l 119, s. 1).

 

II. Przyznanie Limitów

 1. Usługodawca, na podstawie wniosku złożonego przez Klienta i oceny zdolności płatniczych Klienta, przyznaje Klientowi Maksymalny Limit Miesięczny. Wysokość Maksymalnego Limitu Miesięcznego określa Umowa Transcards ONE. 
 2. Usługodawca określa wysokość Maksymalnego Limitu Miesięcznego dla każdego Klienta odrębnie, według własnego systemu oceny, mając na uwadze wskazaną w pkt 1 zdolność płatniczą Klienta.
 3. Strony ustalają, że Usługodawca może zmienić przyznany Klientowi Maksymalny Limit Miesięczny w terminie 3 dni od dnia poinformowania o tym Klienta w Formie Dokumentowej.
 4. Klient, w celu przyznania mu przez Usługodawcę Limitu Bieżącego, zobowiązany jest zgłaszać w Systemie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie:
  1. Wierzytelności,
  2. dokumentację, stanowiącą podstawę Wierzytelności.
 5. Ponadto, Klient zobowiązany jest zgłaszać Kontrahentów do weryfikacji przez Usługodawcę. Zgłoszenie powinno nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie.
 6. Usługodawca dokonuje oceny zdolności płatniczej zgłoszonych przez Klienta Kontrahentów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Po pozytywnej ocenie zdolności płatniczej wskazanych przez Klienta Kontrahentów Usługodawca dokonuje  akceptacji Kontrahenta. Usługodawca przyznaje Klientowi Limit Bieżący w oparciu o zaakceptowane zabezpieczenia. Przyznanie Limitu Bieżącego może nastąpić zarówno przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego, jak i w jego trakcie.
 7. Wysokość przyznanego przez Usługodawcę Limitu Bieżącego uzależniona jest od bieżącej sytuacji płatniczej Kontrahentów Klienta, którzy pozytywnie przeszli proces akceptacji, o których mowa w pkt 6 powyżej. 
 8. Limit Bieżący stanowi 95% (IP) wartości Sumy Wierzytelności i jest ustalany na dany Okres Rozliczeniowy, przy czym istnieje możliwość jego zmiany za uprzednią zgodą Usługodawcy. Ponadto, jeśli Usługodawca wyrazi zgodę na przyjęcie Wierzytelności przysługujących Klientowi w stosunku do danego Kontrahenta ponad limit, o którym mowa w pkt 6 zdanie drugie, wówczas Usługodawca może przyznać Limit Bieżący w oparciu o takie Wierzytelności w wysokości mniejszej niż 90% wartości sumy tych Wierzytelności.
  1. środki z Wierzytelności przydzielane są pierwszej kolejności na pokrycie opłaty za Maksymalny Limit Miesięczny.
 9. Klientowi może zostać przyznany Limit Bieżący bez wskazywania Wierzytelności do Przelewu Powierniczego, przy czym wówczas Klient ustanawia uprzednio zaakceptowane przez Usługodawcę zabezpieczenie w formie przedpłaty, dokonanej na indywidualne konto bankowe Klienta. Klient otrzymuje wówczas Limit Bieżący w wysokości 100% przedpłaty i pobierana jest od niego opłata, o której mowa w pkt 1.9 Cennika.
 10. Usługodawca przekazując środki z zabezpieczeń na Limit Bieżący Klienta stosuje kurs euro zgodny ze zleceniem transportowym (umową przewozu) lub w przypadku braku takich zapisów, Narodowego Banku Polskiego obowiązujący na dzień przed powstaniem obowiązku podatkowego (np. data dostawy, sprzedaży, wykonania usługi). 
 11. Usługodawca dopuszcza również inne formy zabezpieczenia. Forma zabezpieczenia powinna być uprzednio uzgodniona z Usługodawcą i przez niego zaakceptowana.
 12. Klient zobowiązuje się nie przekraczać przyznanego Limitu Bieżącego. W przypadku przekroczenia przyznanego Limitu Bieżącego, Usługodawca uprawniony jest do obniżenia  wartości IP.

 

III. Zgłoszenie Wierzytelności

 1. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy:
  1. Kontrahentów, dla których Klient świadczy usługi przewozu,
  2. Wierzytelności przysługujące Klientowi wobec zaakceptowanych przez Usługodawcę Kontrahentów,
  3. dokumentację, stanowiącą podstawę danej Wierzytelności.
 2. Kontrahenci zgłaszani przez Klientów powinni być wypłacalni, tj. nie powinni zalegać z płatnościami na rzecz Klienta oraz innych podmiotów, a ponadto ich kondycja finansowa powinna być na tyle stabilna, aby istniało wysokie prawdopodobieństwo terminowej spłaty wszelkich należności.
 3. Usługodawca dokonuje oceny wiarygodności zgłoszonego przez Klienta Kontrahenta, w tym w szczególności dokonuje oceny jego wypłacalności w oparciu o różnego rodzaju źródła informacji. Ocena danego Kontrahenta zależy wyłącznie od Systemu Ratingowego Usługodawcy. W razie oceny negatywnej danego Kontrahenta Klient nie będzie mógł zgłaszać w Systemie Wierzytelności wobec tego Kontrahenta. Pozytywna ocena danego Kontrahenta pozwala na zgłaszanie w Systemie Wierzytelności wobec niego. O dokonanej ocenie Usługodawcy Klient zostanie poinformowany dostępnymi środkami komunikacji.
 4. Kontrahent, który został oceniony pozytywnie, może być przez Usługodawcę w każdym czasie odrzucony z Systemu, jeśli Usługodawca pozyska uzasadnione podstawy by przypuszczać, że Kontrahent ten przestał być wypłacalny lub jego wypłacalność jest istotnie zagrożona. Usługodawca o swojej decyzji w przedmiocie odrzucenia danego Kontrahenta powiadomi Klienta za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji.
 5. Klient, za pośrednictwem Systemu, jest zobowiązany zgłaszać Wierzytelności, które powinny spełniać następujące warunki:
  1. przysługują wobec Kontrahentów zaakceptowanych przez Usługodawcę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
  2. Wierzytelność jest bezsporna, a jej Termin Wymagalności przypada nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 90 dni od dnia jej zgłoszenia,
  3. Klient prawidłowo zrealizował zlecenie transportowe (umowę przewozu), będące podstawą danej Wierzytelności, co oznacza, że nie zgłoszono żadnych zarzutów co do jego realizacji, czy przewożonego towaru, jak również nie istnieją żadne podstawy uzasadniające zgłoszenie takich zarzutów w przyszłości,
  4. w zleceniu transportowym (umowie przewozu) strony nie wyłączyły, ani nie ograniczyły w żaden sposób możliwości dokonywania cesji wierzytelności wynikających z danego zlecenia transportowego (umowy przewozu);
 6. Do każdego zgłoszenia Wierzytelności Klient zobowiązany jest załączyć komplet dokumentów będących podstawą danej Wierzytelności, tj.:
  1. zlecenie transportowe (umowę przewozu),
  2. dokumentację wskazaną w danym zleceniu transportowym (umowie przewozu) i wymaganą na dowód wykonania przewozu (np. list CMR);
 7. Usługodawca może zażądać od Klienta dodatkowej dokumentacji, nie wymienionej w pkt 7 powyżej, jeśli w jego ocenie dodatkowa dokumentacja będzie konieczna w celu weryfikacji danej Wierzytelności i/lub wykonanej przez Klienta usługi przewozu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonej Wierzytelności, jeżeli:
  1. Wierzytelność nie spełnia wymogów, o których mowa pkt 5,
  2. Klient nie dostarczył dokumentacji, o której mowa w pkt 6 i 7,
  3. w ocenie Usługodawcy istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezsporności Wierzytelności i/lub wypłacalności Kontrahenta.
 9. Termin na weryfikację zgłoszonej Wierzytelności wynosi 2 dni robocze.

IV. Wykorzystanie Limitu Bieżącego

 1. Przyznany Limit Bieżący Klient wykorzystywany jest na finansowanie zaakceptowanych przez Usługodawcę zobowiązań Klienta wynikających ze zgłoszonych przez niego faktur VAT.
 2. Realizując usługę finansowania zobowiązań Klienta wynikających ze zgłoszonych przez niego faktur VAT, Usługodawca zobowiązuje się sfinansować zobowiązania zgłoszone przez Klienta, na zasadach określonych w Umowie TC ONE oraz niniejszym Regulaminie. Finansowanie może objąć całość należności głównej wynikającej z faktury VAT lub część tej należności.
 3. Klient będzie zgłaszał faktury VAT do finansowania za pośrednictwem Systemu lub na adres mailowy Usługodawcy: bok@transcards,eu.
 4. Umowa TC ONE w przedmiocie finansowania przez Usługodawcę zobowiązań Klienta wynikających ze zgłoszonych przez niego faktur VAT nie stanowi umowy przejęcia długu. Odpowiedzialność Usługodawcy oraz Klienta w zakresie przyjętego do finansowania zobowiązania jest odpowiedzialnością solidarną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W zakresie nieopłaconej przez Usługodawcę części faktury VAT Klient pozostaje wyłącznym dłużnikiem w stosunku do wierzyciela, a między Usługodawcą a Klientem nie powstaje odpowiedzialność solidarna.
 5. Faktury VAT zgłaszane przez Klienta powinny spełniać następujące warunki:
  1. powinny obejmować płatności z tytułu zakupu przez Klienta różnych usług i produktów na terenie Unii Europejskiej;
  2. termin płatności liczony od dnia zgłoszenia faktury VAT do dnia wymagalności zobowiązania wynikającego z tej faktury, nie  powinien być krótszy niż 2 dni kalendarzowych;
 6. Tryb postępowania w zakresie zgłaszania faktur VAT:
  1. Klient przesyła fakturę, podlegającą finansowaniu za pośrednictwem Systemu lub drogą mailową na adres wskazany w pkt 3; przesłanie faktury stanowi wniosek Klienta o finansowanie faktury, który podlega rozpatrzeniu przez Usługodawcę;
  2. Usługodawca rozpatrzy wniosek Klienta w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania,
  3. w wyniku analizy wniosku Klienta Usługodawca może:
   1. zaakceptować zgłoszoną fakturę do sfinansowania w zawnioskowanej przez Klienta wysokości,
   2. zaakceptować zgłoszoną fakturę do sfinansowania w mniejszej wysokości niż wnioskowana przez Klienta; wysokość tej kwoty zostanie ustalona w porozumieniu z Klientem,
   3. odmówić sfinansowania faktury;
  4. w przypadkach, o których mowa w pkt 8 lit. c) ppkt (i) oraz (ii) w razie zaakceptowania faktury Usługodawca obniża Limit Bieżący o daną kwotę i w terminie nie krótszym niż 48 godzin od akceptacji ureguluje uzgodnioną część należności wynikającą z zaakceptowanej faktury,
  5. uregulowana przez Usługodawcę należność, wraz z opłatami wynikającymi z Cennika, zostanie potrącona z Wierzytelności zgłoszonych do Systemu, będących przedmiotem Przelewu Powierniczego, o którym mowa w pkt V Regulaminu;
 7. Usługodawca odmawiając sfinansowania zgłoszonej przez Klienta faktury lub decydując się na sfinansowanie jej w mniejszej wysokości, niż to wynika z wniosku Klienta, nie ma obowiązku podawać Klientowi uzasadnienia swojej decyzji.
 8. Finansowanie leasingu oznacza finansowanie opłaty wstępnej za leasing, czynszu leasingowego, ubezpieczenia i innych świadczeń wyszczególnionych na fakturze VAT wystawionej przez leasingodawcę w związku z zawartą z Klientem umową leasingu. W przypadku zgłoszenia przez Klienta do finansowania opłaty wstępnej za leasing Klient zobowiązany jest dostarczyć Usługodawcy dodatkowe dokumenty, tj. w szczególności umowę leasingową i fakturę VAT pro formę oraz finalną fakturę VAT, którą Klient jest zobowiązany przekazać Usługodawcy nie później niż w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania. Brak uzupełnienia dokumentacji o fakturę VAT skutkuje naliczeniem opłaty karnej w wysokości 100 zł.
 9. Usługodawca dopuszcza możliwość zapłaty za fakturę VAT w terminie krótszym, niż 2 dni przed terminem zapłaty (liczone od dnia zaakceptowania faktury przez Usługodawcę). W takim przypadku Klient zostanie obciążony opłatą EXPRESS PAY, o której mowa w Cenniku.
 10. Poza opłatą EXPRESS PAY w sytuacji, kiedy Klient zgłosi do finansowania fakturę VAT, której termin zapłaty już upłynął, Klient będzie obciążony opłatą RESCUE FEE, o której mowa w Cenniku.
 11. Niewykorzystany Limit Bieżący przechodzi na następny Okres Rozliczeniowy.
 12. Klient może zbudować Limit Bieżący nie większy niż Maksymalny Limit Miesięczny.
 13. W skład Limitu Bieżącego nie wchodzą środki niewykorzystane w poprzednim Okresie Rozliczeniowym.

    V. Przelew Powierniczy

    1. Na zabezpieczenie należności Usługodawcy z tytułu Umowy Transcards ONE, Klient dokonuje na rzecz Usługodawcy Cesji Wierzytelności zgłoszonych do Systemu, a także Wierzytelności przyszłych i przysługujących mu wobec Kontrahenta zaakceptowanego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    2. Klient każdorazowo przenosi na rzecz Usługodawcy Wierzytelności, wraz ze wszystkimi prawami z nią związanymi lub wynikającymi z umowy z danym Kontrahentem.
    3. Klient akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:
     1. zbywana Wierzytelność jest bezsporna i wymagalna (bądź będzie wymagalna w terminie nie późniejszym niż 90 dni od dnia zgłoszenia Wierzytelności w Systemie), a także wolna od obciążeń i wad prawnych,
     2. nie zawarł z Kontrahentem żadnej umowy zmniejszającej wartość zbywanej Wierzytelności, jak również nie jest mu wiadomo, aby istniały jakiekolwiek zobowiązania Klienta wobec Kontrahenta dające Kontrahentowi prawo do potrącenia wzajemnych rozliczeń na podstawie art. 498 i nast. Kodeksu Cywilnego,
     3. zbywana Wierzytelność nie jest zajęta w postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym, jak również nie jest objęta postępowaniem układowym czy postępowaniem upadłościowym,
     4. nie wyłączono, ani nie ograniczono na mocy umowy z Kontrahentem możliwości dokonania przelewu Wierzytelności.
    4. Przelew Powierniczy Wierzytelności na Usługodawcę następuje w momencie zaakceptowania za pośrednictwem Systemu przez Usługodawcę zgłoszonej Wierzytelności w Systemie.
    5. W związku z Przelewem Powierniczym, Klient zobowiązuje się:
     1. powiadomić każdego, zaakceptowanego przez Usługodawcę Kontrahenta w terminie 7 dni roboczych od dnia zaakceptowania, jednak nie później niż do dnia wystawienia faktury VAT, o dokonanej Cesji Wierzytelności przyszłych przysługujących Klientowi wobec tego Kontrahenta; wzór powiadomienia o dokonanej Cesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
     2. wystawiać faktury VAT, które będą obejmować przelane Wierzytelności ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy Transcards ONE, chyba, że Cesja dotyczy Wierzytelności, co do której faktura VAT została wystawiona wcześniej, tj. przed zawarciem Umowy Transcards ONE;
     3. umieścić na fakturze VAT obejmującej przelaną Wierzytelność klauzulę o treści wskazanej w Umowie Transcards ONE, chyba że Cesja dotyczy Wierzytelności, co do której faktura VAT została wystawiona wcześniej, tj. przed zawarciem Umowy Transcards ONE;
     4. jeśli Cesja dotyczy Wierzytelności, co do której faktura VAT została wystawiona wcześniej, tj. przed zawarciem Umowy Transcards ONE, Klient zobowiązany jest poinformować Kontrahenta w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Transcards ONE o dokonanej Cesji, nie później jednak niż do Terminu Zapłaty;
     5. spełnić w stosunku do Kontrahenta obowiązek informacyjny w imieniu Usługodawcy, zgodny z art. 14 RODO, poprzez doręczenie Kontrahentowi powiadomienia, o którym mowa w pkt a) lub faktury z klauzulą, o której mowa w pkt c).
     6. przekazać Usługodawcy wszelką dokumentację niezbędną do skutecznego dochodzenia Wierzytelności od Kontrahenta.
    6. W razie niezastosowania się Kontrahenta do Cesji Wierzytelności i przelania środków na rachunek Klienta, Klient zobowiązuje się przekazać otrzymane wpłaty na rachunek Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 2 Umowy Transcards ONE, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. W takiej sytuacji Usługodawca uznaje, że doszło do skutecznego przelania Wierzytelności i Usługodawca nie jest zobowiązany do dokonywania cesji zwrotnej, o której mowa w pkt 7 poniżej, 
    7. Usługodawca może podjąć decyzję o cesji zwrotnej na rzecz Klienta z obowiązkiem spłaty przez Klienta przedmiotowej Wierzytelności w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania cesji zwrotnej w razie:
     1. zaległości Kontrahenta w spłacie Wierzytelności dłuższej niż 14 dni od dnia Terminu Wymagalności,
     2. ustalenia, że zgłoszona Wierzytelność nie spełnia wymogów określonych w pkt III niniejszego Regulaminu;
    8.  W razie zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahenta, roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za Wierzytelność staje się wymagalne i następuje jego rozliczenie między Stronami zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
    9. W razie gdy spłata Wierzytelności przez Kontrahenta na rachunek Usługodawcy nastąpi po dokonaniu cesji zwrotnej lecz przed uregulowaniem tej Wierzytelności przez Klienta zgodnie z pkt 7, dokonana cesja zwrotna ulega automatycznemu anulowaniu, o czym Usługodawca powiadomi Klienta, zaś Klient nie będzie zobowiązany do dokonania rozliczenia, o którym mowa w pkt 7. Jeśli spłata Wierzytelności przez Kontrahenta nastąpi po dokonaniu cesji zwrotnej, ale już po rozliczeniu tej Wierzytelności przez Klienta, Usługodawca zwróci sumę wpłat Kontrahenta na poczet tej Wierzytelności na rachunek bankowy Kontrahenta. 
    10. W razie braku zawiadomienia o cesji wierzytelności, zgodnie z postanowieniami pkt 5 powyżej, Usługodawca dokona zawiadomienia we własnym zakresie na koszt Klienta, zgodnie z Cennikiem.

     

    VI. Wynagrodzenie

    1. Z tytułu usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, Usługodawca otrzyma wynagrodzenie, zgodne z Cennikiem, wyrażonym w kwotach netto.
    2. Płatności są naliczane w cyklu miesięcznym, przy czym:
     1. opłata podstawowa za Maksymalny Limit Miesięczny naliczana jest jednorazowo, pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego,
     2. pozostałe opłaty są naliczane na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło świadczenie usług objętych daną opłatą.
    3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, będzie płatne, na podstawie faktury VAT, wystawionej zgodnie z pkt 2 powyżej z 7-dniowym terminem płatności, liczonym od dnia jej wystawienia.
    4. Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia dla Usługodawcy przez Klienta może nastąpić w drodze potrącenia wzajemnych wymagalnych wierzytelności. 
    5. W okresie obowiązywania Umowy Transcards ONE stawki i ceny wskazane w Cenniku, mogą ulec wprost proporcjonalnemu wzrostowi w stosunku do wzrostu wskaźnika WIBOR3M (dalej: Waloryzacja), jeżeli wskaźnik WIBOR 3M wzrośnie o co najmniej 20% w stosunku do obowiązującego w dniu podpisania Umowy Transcards ONE, a po pierwszej Waloryzacji w stosunku do poziomu WIBOR3M, który po raz ostatni był podstawą Waloryzacji. Waloryzacja może być dokonana nie częściej niż raz na kwartał. Usługodawca zawiadomi o dokonaniu Waloryzacji i obowiązującym na jej podstawie Cenniku Klienta drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie Transcards ONE. Nowe stawki i Ceny zaczną obowiązywać od Okresu Rozliczeniowego, rozpoczynającego się po wysłaniu zawiadomienia do Klienta.
    6. Minimalne wynagrodzenie należne Usługodawcy za każdą zaakceptowaną Wierzytelność zgłoszoną przez Klienta nie może być niższe niż 1,5% wartości tej Wierzytelności.
    7. Za przekroczenie przez Klienta Limitu Bieżącego (spowodowanie salda ujemnego) Usługodawca będzie miał prawo naliczyć opłatę za każdy dzień salda ujemnego, w wysokości określonej w Cenniku w pkt. 1.8. Usługodawca ma prawo naliczać opłatę za każdy dzień salda ujemnego także po rozwiązaniu Umowy TC ONE, aż do momentu uregulowania przez Klienta wszelkich należności.
    8. W przypadku, gdy Klient nie będzie regulował swoich zobowiązań względem Usługodawcy wynikających z Umowy Transcards ONE, Usługodawcy przysługiwać będzie zwrot kosztów odzyskiwania należności w wysokości i na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
    9. Opłaty, o których mowa w pkt 2.1. oraz 2.2. Cennika są naliczane do momentu zaksięgowania środków z tytułu zapłaty za Wierzytelność na koncie Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się księgować otrzymane środki niezwłocznie.
    10. Wyjaśnienie znaczenia opłat za finansowanie faktur VAT, o których mowa w Cenniku:
     1. Opłata za Maksymalny Limit Miesięczny (1.2 A, 1.2 B, 1.2 C) – jest to jednorazowa opłata pobierana od Klienta za uruchomienie Usługi TC ONE; opłata jest pobierana w wysokości zależnej od wybranego przez Klienta pakietu Limitu Bieżącego;
     2. ACTIVE (pkt 3.1. Cennika) – pobierana jest przy każdej aktywacji usługi finansowania faktur VAT w danym Okresie Rozliczeniowym; usługę aktywuje się poprzez zgłoszenie Usługodawcy faktury VAT do finansowania, po czym musi ona zostać zaakceptowana przez Usługodawcę; w przypadku kiedy Klient nie zgłosi żadnej faktury do finansowania w danym Okresie Rozliczeniowym opłata ACTIVE nie jest pobierana;
     3. EXPRESS PAY – opłata za finansowanie faktury w trybie ekspresowym (zapłata szybciej niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania faktury przez Usługodawcę);
     4. RESCUE FEE – opłata za finansowanie faktury po terminie zapłaty;
     5. FOR FUEL – opłata za finansowanie faktury VAT (paliwowej);
     6. FOR LEASE – opłata za finansowanie leasingu, tj. opłatę wstępną leasingu, czynsz leasingowy i inne świadczenia wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez leasingodawcę w związku z zawartą z Klientem umową leasingu;
     7. FOR BUY – opłata za finansowanie faktury VAT (zakupowej);
     8. FOR INS – opłata za finansowanie faktury VAT za ubezpieczenie;
     9. FOR EXT – opłata za finansowanie pozostałych faktur VAT;
     10. FOR DEP – opłata za finansowanie wpłaty depozytu paliwowego

       

      VII. Rozliczenie

      1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards ONE odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych, przy czym momentem dokonania rozliczenia jest moment zapłaty (rozumiany jako data uznania rachunku bankowego wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy Transcards ONE za Wierzytelność objętą Przelewem Powierniczym (dalej jako “Potrącenie”)). 
      2. Usługodawca będzie dokonywał rozliczeń, o którym mowa w pkt 1 poprzez podsumowanie Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca będzie sumował wszelkie zobowiązania i należności powstałe w tym okresie i rozliczał je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Usługodawca dokona rozliczeń nie później niż w terminie do 35 dni od dnia zakończenia Okresu Rozliczeniowego.
      3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards ONE w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek:
       1. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej,
       2. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w pkt V. 7,
      4.  Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w pkt VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 60 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt VII.2.
      5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia.
      6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards ONE, zgodnie z pkt II.9 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia.

       

       VIII. Dochodzenie wierzytelności

       1. Usługodawca może podjąć działania zmierzające do odzyskania nabytej w ramach umowy cesji wierzytelności w przypadku, gdy wierzytelność nie jest spłacana przez Kontrahenta..
       2. Usługodawca może rozpocząć proces dochodzenia nabytej wierzytelności po upływie terminu płatności i kontynuować go do momentu zapłaty, ustalenia braku możliwości wyegzekwowania zapłaty nabytej wierzytelności poprzez działania przewidziane w niniejszym Regulaminie, a także po dokonaniu cesji zwrotnej nabytej wierzytelności.
       3. W ramach usługi dochodzenia wierzytelności Usługodawca może podjąć następujące działania:
        – kontakt telefoniczny z Kontrahentem  w celu ustalenia terminu zapłaty
        – wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wezwania do zapłaty wierzytelności
        – wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty wierzytelności
        – przekazanie informacji o zadłużeniu do biura informacji gospodarczej

        

       IX. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy Transcards ONE

       1. Umowa Transcards ONE zawierana, zmieniana i rozwiązywana jest w formie pisemnej lub w Formie Dokumentowej, tj. poprzez wymianę skanów podpisanej umowy.
       2. W celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy Transcards ONE w Formie Dokumentowej, o której mowa w pkt 1, Usługodawca może zobowiązać Klienta, aby ten w celu autoryzacji, dokonał przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w umowie Transcards ONE w wysokości 1 zł, tytułem: Przelew autoryzacyjny, ze wskazaniem numeru umowy. Przelane środki zostaną rozliczone z przyszłymi zobowiązaniami Klienta w stosunku do Usługodawcy, chyba że Klient nie przejdzie pomyślnie procesu autoryzacji, wówczas przelane środki zostaną mu zwrócone.
       3. Umowa TC ONE jest zawarta na czas określony, na zasadach określonych w Umowie TC ONE.
       4. Umowa TC ONE wygasa z upływem okresu, na który została zawarta. Przed upływem tego okresu Umowa TC ONE może być rozwiązana:
        1. przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie, w terminie miesiąca od dnia opublikowania zmian w Regulaminie, chyba że Umowa TC ONE wygasłaby wcześniej, 
        2. przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient nie będzie wykonywał zobowiązań wynikających z Umowy Transcards ONE w konsekwencji czego będzie zadłużony wobec Usługodawcy i zadłużenie to będzie trwało dłużej niż jeden Okres Rozliczeniowy, lub w sytuacji kiedy Klient będzie naruszał postanowienia Umowy Transcards ONE oraz niniejszego Regulaminu. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, naliczanie opłaty wskazanej w Cenniku w pkt. 1.2 zostanie wstrzymane.
       5.  Klient jest zobowiązany do dokonania wszelkich rozliczeń z tytułu wszelkich zawartych umów i zaciągniętych zobowiązań. Jeśli Klient nie uregulował wymagalnych należności z tytułu Umowy TC ONE, wówczas Usługodawca ma prawo naliczać opłaty, o których mowa w pkt 2.1. oraz 2.2. Cennika pomimo rozwiązania Umowy TC ONE.
       6. Wszelkie rozliczenia z Klientem związane z rozwiązaniem Umowy Transcards ONE, do których będzie zobowiązany Usługodawca, zostaną dokonane nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Umowy Transcards ONE, po uprzednim podaniu przez Klienta właściwego numeru rachunku bankowego.
       7. W przypadku rozwiązania Umowy TC ONE, Klient zobowiązany jest uregulować wszelkie należności względem Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy. Do czasu uregulowania zadłużenia Klienta, Usługodawca ma prawo pobierać opłaty, o których mowa w pkt 2.1. Cennika.

          

         X. Postanowienia dodatkowe

         1. W razie nieprawidłowego wykonywania Umowy Transcards ONE Usługodawca będzie uprawniony do wystosowania monitów do Klienta, których koszt (w wysokości zgodnej z Cennikiem) pokrywa Klient.
         2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, o których mowa w Regulaminie oraz Umowie Transcards ONE w formie elektronicznej.

          

         XI. Dane osobowe

         1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. 
         2. Dane osobowe Klienta będą wykorzystane w celu realizacji Umowy Transcards ONE, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej jako “RODO”).
         3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę przez czas niezbędny do realizacji zawartej Umowy TC ONE oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jej realizacją.
         4. Usługodawca może udostępniać dane osobowe podwykonawcom (podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym usługi Usługodawcy) i podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę doradczą.
         5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
         6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
         7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i realizacji umów wymienionych w Regulaminie.
         8. W chwili  dokonania przez Klienta na rzecz Usługodawcy Cesji Wierzytelności, Usługodawca staje się administratorem danych osobowych Kontrahenta.
         9. Za wykazanie spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa dziale V ust. 5 pkt. e) Klient ponosi odpowiedzialność wynikającą z RODO jak administrator danych osobowych.

          

         XII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

         1. Klient powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO.
         2. Rodzaj danych osobowych, których może dotyczyć przetwarzanie zawiera dane zwykłe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO.
         3. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy następujących kategorii osób, których dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie:
          1.  dane osób zatrudnionych przez Klienta lub współpracujących z Klientem – imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer TransID osoby na Platformie Trans.eu,
          2. dane Kontrahenta – imię nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres, dane wierzytelności z faktury, adres e-mail, numer telefonu, numer TransID osoby na Platformie Trans.eu, numer faktury,
          3. dane innych niż wymienione w ppkt a) i b) osób, w przypadku gdy ich dane znajdują są w treści przekazywanych Usługodawcy przez Klienta dokumentów, niezbędnych do realizacji usług.
         4. Usługodawca przetwarza powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Transcards ONE, zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Klienta. 
         5. Usługodawca oświadcza, że nie przekazuje powierzonych przez Klienta danych osobowych do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – „EOG”) lub organizacji międzynarodowej. Usługodawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane osobowe poza EOG.
         6. Jeżeli Usługodawca będzie miał zamiar lub obowiązek przekazywać powierzone mu dane osobowe poza EOG, poinformuje o tym Klienta, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
         7. Usługodawca:
          1. zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
          2. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
          3. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
          4. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,
          5. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, w zależności od decyzji Klienta, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych,
          6. niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli zdaniem Usługodawcy wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych,
          7. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Klientowi,
          8. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, w tym rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
         8. Klient zobowiązany jest współdziałać z Usługodawcą w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszego działu, informować o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na ich wykonanie i udzielać Usługodawcy wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Klienta, a także jako administrator danych osobowych powierzanych Usługodawcy wykonywać obowiązki wynikające z RODO i pozostałych przepisów prawa ochrony danych.
         9. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym, w szczególności: spółkom z grupy kapitałowej Trans.eu Group S.A..
         10. Usługodawca może skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego niż wymieniony w pkt 9 powyżej, jak również dodać lub zastąpić podmiot przetwarzający. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Klienta o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych. O ile Klient nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Usługodawca uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
         11. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków ochrony danych osobowych, które na mocy postanowień niniejszego działu nałożone są na Usługodawcę. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Usługodawcy.
         12. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego działu mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym RODO.

          

         XIII. Reklamacje

         1. Reklamacja może być złożona:
          1. pisemnie na adres: Transcards.eu Sp. z o. o., ul. Fiołkowa 1, 52-200 Wysoka,
          2. mailowo na adres: bok@transcards.eu;
         2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 15 dni roboczych od dnia jej złożenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 15. dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie Klienta.
         3. Odpowiedź na reklamację może być udzielona:
          1. pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres Klienta,
          2. drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej,
          3. telefonicznie;
         4. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji Klienta lub podmiotu, który wniósł reklamację lub nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenia i wysłania odpowiedzi reklamacyjnej.
         5. Klient, który nie zgadza się z odpowiedzią reklamacyjną, ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Postanowienia pkt XIII.1. – XIII.4 stosuje się odpowiednio.
         6. W wyniku ponownego rozpoznania reklamacji zgodnie z pkt. XIII.5, wobec Klienta wyczerpana zostaje droga reklamacyjna i nie przysługują żadne środki odwoławcze, chyba że Klient przedstawi nowe okoliczności i dowody mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie reklamacyjne.

          

            XIV. Postanowienia końcowe

            1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie Transcards ONE zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
            2. Zmiany niniejszego Regulaminu jak i Umowy Transcards ONE powinny mieć Formę Dokumentową pod rygorem nieważności.
            3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszego Regulaminu oraz Umowy Transcards ONE w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. W razie braku porozumienia sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. W przypadku kiedy inicjatorem sporu jest Klient, jest on obowiązany w pierwszej kolejności przesłać swoje roszczenia na adres mailowy Usługodawcy.
            4. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie https://transcards.eu/regulamin-uslugi-transcards-one/.
            5. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w pkt 4. Zmiana danych teleadresowych (w tym adresów elektronicznych i adresów stron WWW) wskazanych w Regulaminie, numerów rachunków bankowych lub oczywistych omyłek pisarskich nie stanowi zmiany Regulaminu

             

            Załączniki:

            1/ Cennik ONE

            2/ Powiadomienie o zmianie wierzyciela – wzór

             

             

            Załącznik nr 1 – CENNIK ONE
            1. Opłaty podstawowe opłata
            1.1 dostęp do konta on-line 0,00zł
            1.2 A Maksymalny Limit Miesięczny dla łącznego Limitu Bieżącego 50.000zł – opłata jednorazowa 2.000zł 
            1.2 B Maksymalny Limit Miesięczny dla łącznego Limitu Bieżącego 100.000zł – opłata jednorazowa 3.000zł
            1.2 C Maksymalny Limit Miesięczny dla łącznego Limitu Bieżącego 200.000zł – opłata jednorazowa 5.000zł
            1.3 sprawdzenie 1 nowego odbiorcy FV 5,00zł
            1.4 sprawdzenie 1 nowego odbiorcy FV spoza Trans 50,00zł
            1.5 sprawdzenie 1 FV 2,00zł
            1.6 sprawdzenie 1 FV spoza Trans.eu 5,00zł
            1.7 stawka oprocentowania salda ujemnego 0,095% za każdy dzień
            1.8 obsługa wpłaty gotówkowej  0,49%
            2. Opłaty za Limit Bieżący opłata
            2.1 stawka oprocentowania za finansowanie Limitu Bieżącego 0,03% za każdy dzień
            2.2 stawka oprocentowania za dni po Terminie Zapłaty wg faktury dostarczonej przez przewoźnika 0,095% za każdy dzień po Terminie Zapłaty 
            2.3 dopłata za FV płatników spoza Trans +50% od opłat z 2.1 i 2.2
            3.  Opłaty za finansowanie faktur VAT opłata
            3.1 ACTIVE – opłata za aktywację usługi finansowania faktur VAT w danym Okresie Rozliczeniowym  0,00 zł
            3.2 EXPRESS PAY – opłata za finansowanie faktury w trybie ekspresowym (zapłata szybciej niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania faktury przez Usługodawcę) 38,00 zł
            3.3 RESCUE FEE – opłata za finansowanie faktury po terminie zapłaty 0,5% od wartości finansowania
            3.4 FOR FUEL – opłata za finansowanie faktury VAT (paliwowej) 2% od wartości
            finansowania
            3.5 FOR LEASE –  opłata za finansowanie leasingu 2% od wartości
            finansowania
            3.6 FOR BUY – opłata za finansowanie faktury VAT (np. zakupowej) 2% od wartości
            finansowania
            3.7 FOR INS – opłata za finansowanie faktury VAT – za ubezpieczenie 2% od wartości finansowania
            3.8 FOR EXT – opłata za finansowanie pozostałych faktur VAT – np. usługowe 2% od wartości finansowania
            3.9 FOR DEP – opłata za finansowanie wpłaty depozytu 2% od wartości finansowania
            4. Opłaty dodatkowe opłata
            4.1 zarejestrowanie faktury w systemie 0,00zł
            4.2 zarejestrowanie faktury przez konsultanta 10,00zł
            4.3 aneks do umowy 200,00zł*
            4.4 wysłanie zawiadomienia dłużnikowi o cesji (tylko na życzenie Klienta) 80,00zł
            5. Opłaty manipulacyjne opłata
            5.1 monit 5,00zł


            * 1 aneks w roku kalendarzowym – bezpłatnie

             

             

             

             

             

            Załącznik nr 2. Powiadomienie o zmianie wierzyciela – wzór

             

            nazwa Klienta
            adres
            nip

             

            Miejscowość            dnia

            NAZWA FIRMY, do której skierowane jest powiadomienie

            POWIADOMIENIE DŁUŻNIKA O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI

             

            W dniu data zawarcia umowy, nazwa Klienta
            zawarł ze spółką Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej, posiadającą adres: ul. Fiołkowa 1, 52-200 Wysoka, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (dalej jako „Cesjonariusz”), umowę przelewu powierniczego wierzytelności wynikającej z niniejszej faktury VAT.

            Wpłaty proszę kierować na rachunek Cesjonariusza o numerze:

            PLN      …………………………………………………………………………………………

            EUR     ………………………………………………………………………………………… 

            Działając w imieniu Transcards.eu sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, informuję, że, w związku z nabyciem przez Transcards.eu sp. z o.o. wierzytelności, Transcards.eu sp. z o.o. stała się administratorem Państwa danych osobowych. Dane te są przetwarzane przez Transcards.eu sp. z o.o. zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej https://transcards.eu/polityka-prywatnosci/. Dokument ten opisuje zasady ochrony danych osobowych przez Transcards.eu sp. z o.o. i zawiera informacje, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

            Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych osobowych przez Transcards.eu sp. z o.o. jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jako nabywcy wierzytelności.

             

            Pieczątka i podpis