Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Ok, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin Promocji Lekki Koniec 2019

data ogłoszenia: 30.10.2019 r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji “Lekki koniec 2019” (zwanej dalej: Promocją) organizowanej przez Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwaną dalej: Organizatorem).
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: https://transcards.eu/regulamin-promocji-lekki-koniec-2019/
 3. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi lub ofertami specjalnymi, z wyjątkiem Bonabanco.

§ 2. Zmiana zasad promocji

 1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o promocji.

§ 3. Czas trwania promocji

 1. Promocja rozpoczyna się od dnia 30.10.2019 r. i trwa do dnia 31.12.2019 r. lub do czasu odwołania promocji przez Organizatora. Organizator może również podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania promocji.
 2. Organizator może odwołać Promocję w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczono informację o promocji nie później niż na 5 dni przed zakończeniem trwania promocji.

§ 4. Warunki uczestniczenia w Promocji

 1. Promocja skierowana jest do klientów Organizatora, którzy w dniach między 30.10.2019 r. a 31.12.2019 r. podpiszą z Organizatorem umowę o świadczenie usługi TC Safe (dalej jako “Klient”) oraz w ramach usługi TC Safe przystąpią do Klastra bonabanco.
 2. W promocji mogą uczestniczyć klienci Organizatora, którzy podpisali umowę o świadczenie usługi TC Safe (dalej jako “Klient”) oraz w ramach usługi TC Safe przystąpili do Klastra bonabanco przed 30.10.2019, a spłata przesłanych przez nich zabezpieczeń nastąpiła nie później, niż wskazany Termin Zapłaty
  1. Aktywacja promocyjnych warunków cennika może nastąpić wyłącznie pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z Promocji

§ 5. Opis Promocji

 1. Promocja polega na zmianie poniższych parametrów Cennika Klastra bonabanco:
  1. opłata FOR FUEL: 0,00%
  2. opłata FOR LEASE: 0,00%
  3. opłata serwisowa bonabanco: 0zł

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie mają Regulamin świadczenia usługi TC Safe, Umowa TC Safe wraz z aneksami, Regulamin Klastra bonabanco, a także polskie przepisy powszechnie obowiązujące.