Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Ok, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin promocji Co drugi abonament gratis

data ogłoszenia: 04.05.2020 r.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji “Co drugi abonament gratis” (zwanej dalej: Promocją) organizowanej przez Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwaną dalej: Organizatorem).
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: https://transcards.eu/regulamin-promocji-co-drugi-abonament-gratis/
 3. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi lub ofertami specjalnymi.

2. Zmiana zasad promocji

 1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o promocji.

3. Czas trwania promocji

 1. Promocja rozpoczyna się od dnia 04.05.2020 r. i trwa do dnia 31.12.2020 r. lub do czasu odwołania promocji przez Organizatora. Organizator może również podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania promocji.
 2. Organizator może odwołać Promocję w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczono informację o promocji nie później niż na 5 dni przed zakończeniem trwania promocji.

4. Warunki uczestniczenia w Promocji

 1. Promocja skierowana jest do przewoźników – klientów Organizatora, posiadających max 200 pojazdów ciężarowych, którzy:
  1. w dniach 04.05-07.05.2020 założą lub odnowią konto na platformie Trans.eu
  2. w dniach 04.05-07.05.2020 podpiszą z Organizatorem umowę o świadczenie usługi TC Safe (dalej jako “Klient”) 
  3. przekażą Organizatorowi do sfinansowania fakturę za abonament Trans.eu
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do współpracy z Klientami po pozytywnej weryfikacji ratingowej  oraz ustalenia indywidualnych warunków uczestnictwa.
 3. Promocją objęci są klienci, którzy dokonują płatności za abonament Trans.eu w cyklu miesięcznym.

5. Opis Promocji

 1. Promocja polega na pokryciu co drugiej faktury w kwocie netto, z tytułu płatności za abonament Trans.eu za Klienta, zgłoszonej Organizatorowi w ramach Umowy TC Safe.
 2. Co druga zgłoszona faktura za płatność abonamentu Trans.eu zostanie opłacona przez Organizatora bez obciążania konta Klienta kwotą, o której mowa w w ust. 1. powyżej.
 3. Limit Bieżący klienta zostanie obciążony kwotą podatku VAT, wynikającą z przekazanej faktury.

6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie mają Regulamin świadczenia usługi TC Safe, Umowa TC Safe wraz z aneksami, a także polskie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Opłacenie faktury za abonament Trans.eu przez Organizatora, stanowi dla Klienta przychód podlegający opodatkowaniu.