Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Ok, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin promocji bonabanco drive and lease

data ogłoszenia: 01.11.2019 r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „bonabanco drive&lease” (zwanej dalej: Promocją) organizowanej przez Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwaną dalej: Organizatorem).
 2. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: https://transcards.eu/regulamin-promocji-bonabanco-drive-and-lease/
 3. Warunki Promocji można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi lub ofertami specjalnymi.

§ 2. Zmiana zasad promocji

 1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o Promocji.

§ 3. Czas trwania promocji

 1. Okres trwania Promocji – Promocja trwa od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. lub do czasu odwołania Promocji przez Organizatora. 
 2. Organizator może również podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania Promocji.
 3. Organizator może odwołać Promocję w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, na której umieszczono informację o Promocji, nie później niż na 5 dni przed zakończeniem trwania Promocji.

§ 4. Uczestnik Promocji 

 1. Uczestnikiem Promocji może być klient Organizatora, który zawarł umowę o świadczenie usługi TC Safe przystąpił do Klastra bonabanco i zawarł umowę BP Plus w ramach umowy TC Safe (dalej jako “Klient”). 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Promocji 

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji Klient musi spełnić następujące warunki w okresie trwania Promocji:
  1. zawrzeć za pośrednictwem Organizatora umowę z Mercedes-Benz Leasing Polska
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z Promocji.

§ 6. Zasady Promocji

 1. Promocja polega na otrzymaniu przez Klienta doładowania do karty paliwowej (dalej jako: “Karta”) posiadanej w ramach umowy BP Plus, w wysokości: 
  1. 200 zł – w przypadku sfinansowania przez Klienta u Organizatora opłaty wstępnej za najem;
  2. 200 zł – w przypadku sfinansowania przez Klienta u Organizatora raty najmu. 
 2. Doładowanie Karty przez Organizatora jest możliwe tylko w przypadku spełnienia warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie, tj. zawarcia przez Klienta  za pośrednictwem Organizatora umowy z Mercedes-Benz Leasing Polska w zakresie najmu, w tym sfinansowania u Organizatora rat i opłat z tytułu przedmiotowego najmu. 
 3. Organizator zastrzega, że maksymalna kwota doładowania Karty przez Organizatora wynosi 5.000 zł. 
 4. Organizator wskazuje, że doładowanie Karty przysługuje przez cały okres trwania najmu (tj. przez okres 24 miesięcy).
 5. Limit Bieżący pochodzący z doładowania Karty w ramach niniejszej Promocji wykorzystywany jest w pierwszej kolejności. 
 6. W przypadku niewykorzystania przedmiotowych środków, zostaną one rozliczone zgodnie z zapisami Regulaminu do Umowy TC Safe.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie mają Regulamin świadczenia usługi TC Safe, Umowa TC Safe wraz z aneksami, Regulamin Umowy BP Plus, a także polskie przepisy powszechnie obowiązujące.