Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Ok, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin Programu Obniżanie Oprocentowania bonabanco

data ogłoszenia: 01.03.2020r

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady programu „Obniżanie Oprocentowania bonabanco” (zwanym dalej: Programem) organizowanym przez Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwaną dalej: Organizatorem).
 2. Regulamin Programu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: https://transcards.eu/regulamin-programu-obnizanie-oprocentowania-bb/.
 3. Warunki Programu nie mogą łączyć się z ofertami promocyjnymi lub ofertami specjalnymi, chyba że Organizator postanowi inaczej.

2. Zmiana zasad Programu

 1. Zasady Programu mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o Programie.

3. Czas trwania Programu

 1. Program rozpoczyna się w dniu 01.03.2020 r. 
 2. Organizator może odwołać Program w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, na której umieszczono informację o Programie, nie później niż na 5 dni przed zakończeniem  Programu.

4. Uczestnik Programu

 1. Uczestnikiem Programu może być klient Organizatora, który zawarł umowę o świadczenie usługi TC Safe i przystąpił do Klastra bonabanco (dalej jako “Klient”). 

5. Warunki uczestnictwa w Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu i klient musi spełnić następujące warunki w okresie trwania Programu:
  1. brak na koncie Klienta przeterminowanych należności na rzecz Organizatora powyżej 28 dni w danym miesiącu rozliczeniowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi skorzystania z Programu, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących przesłanek wykluczających, m.in. wystawienia przez klienta podwójnej faktury, braku zwrotu środków po omyłkowej wpłacie płatnika na rachunek klienta etc. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnej każdorazowej oceny sytuacji klienta w ramach przystąpienia do Programu. 

6. Zasady Programu

 1. Program polega na obniżaniu wysokości odsetek za finansowanie Limitu Bieżącego w zależności od wartości spłaconych oraz rozliczonych pożyczek, w wysokości:
  1. obniżka 0,01% dziennie od stawki podstawowej – w przypadku sumy Limitu Bieżącego w wysokości >100 000 zł;
  2. obniżka 0,018% dziennie od stawki podstawowej – w przypadku sumy Limitu Bieżącego w wysokości >300 000 zł;
  3. obniżka 0,024% dziennie od stawki podstawowej – w przypadku sumy Limitu Bieżącego w wysokości >600 000 zł;
  4. obniżka 0,028% dziennie od stawki podstawowej – w przypadku sumy Limitu Bieżącego w wysokości >1.100 000 zł;
  5. obniżka 0,031% dziennie od stawki podstawowej – w przypadku sumy Limitu Bieżącego w wysokości >1.800 000 zł;
  6. obniżka 0,033% dziennie od stawki podstawowej – w przypadku sumy Limitu Bieżącego w wysokości >2.800 000 zł.
 2. Organizator wskazuje, że przekroczenie przez Klienta kolejnych Limitów Obrotów (tj. Wysokości Maksymalnego Limitu Miesięcznego) będzie równoznaczne z kolejnym obniżeniem oprocentowania pożyczek.
 3. Organizator zastrzega, że obniżone oprocentowanie będzie naliczane w następnym miesiącu po przekroczeniu Limitu Obrotów. 
 4. Obniżenie wysokości odsetek przez Organizatora za dany miesiąc jest możliwe tylko w przypadku spełnienia warunków Programu i określonych w niniejszym Regulaminie, tj. braku na koncie klienta przeterminowanych należności powyżej 28 dni. 
 5. Wartość spłaconych oraz rozliczonych pożyczek oraz stan przeterminowanych należności powyżej 28 dni będą obliczane i weryfikowane 1 raz (słownie: jeden raz w Okresie Rozliczeniowym, 5 dni roboczych przed końcem Okresu Rozliczeniowego
 6. Zmiana stawki procentowej następuje pierwszego dnia roboczego Okresu Rozliczeniowego, a Limit Bieżący rozliczany jest wg stawki obowiązującej w dniu jego przyznania.

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie Programu i jego prawidłowy przebieg. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Programu zastosowanie mają Regulamin świadczenia usługi TC Safe, Umowa TC Safe wraz z aneksami, a także polskie przepisy powszechnie obowiązujące.