Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Ok, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin akcji promocyjnej Czerwcowy zjazd procentowy

data ogłoszenia: 15.06.2020 r.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady udziału w akcji promocyjnej “Czerwcowy zjazd procentowy(zwanej dalej: “Akcją”), w ramach której możliwe jest skorzystanie z usług TC Safe po obniżonych cenach.
 2. Organizatorem Akcji jest Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 1, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwana dalej: Organizatorem).
 3. Akcja obejmuje Klientów, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. zawarli z Organizatorem Umowę Transcards Safe; 

2. Czas trwania i zmiana zasad Akcji

 1. Akcja rozpoczyna się od dnia 15.06.2020 r. i trwa do dnia 30.06.2020 r. lub do czasu odwołania Akcji przez Organizatora Organizator może również podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania Akcji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Akcji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora https://transcards.eu/regulamin-akcji-promocyjnej-czerwcowy-zjazd-procentowy/, na której umieszczono informację o Akcji i jej Regulamin, nie później niż na 5 dni przed zakończeniem czasu trwania Akcji.
 3. Zasady udziału w Akcji i warunki jej realizacji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania. Organizator poinformuje o zakresie zmiany Akcji i dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Akcji i jej Regulamin.

3. Zasady uczestnictwa w Akcji

 1. Akcja polega zmianie ceny opłaty za zaakceptowane Wierzytelności Klienta, zgłoszonych w czasie trwania Akcji:
  “Stawka podstawowa, tj. stawka oprocentowania za finansowanie Limitu Bieżącego” na 0,033% za każdy dzień
 2. W tym celu, wyłącznie na czas trwania Akcji, następujące punkty Załącznika nr 1 – “CENNIK ST3” do Regulaminu ulegają zmianie i otrzymują następujące brzmienie:
  “2.1 Stawka podstawowa, tj. stawka oprocentowania za finansowanie Limitu Bieżącego 0,033% za każdy dzień”
 3. Stawka po terminie, tj. stawka oprocentowania za dni po Terminie Zapłaty wg faktury dostarczonej przez przewoźnika doliczana obliczana jest od stawki obowiązującej Klienta poza Akcją. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z Promocji

4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: https://transcards.eu/regulamin-akcji-promocyjnej-czerwcowy-zjazd-procentowy/
 2. Uczestnictwo w Akcji można łączyć z innymi ofertami i akcjami promocyjnych lub ofertami specjalnych Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Akcji zastosowanie mają Regulamin usługi Transcards Safe, Umowa Transcards Safe, Regulamin Klastra bonabanco, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.