POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Wprowadzenie

Polityka prywatności i plików cookie określa cele i zasady pobierania danych poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej https://transcards.eu/, jej podstrony i tłumaczenia (dalej: „serwis”) niezbędne do obsługi zgłoszeń celem świadczenia żądanej przez Państwa usługi, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach za pomocą plików cookies, służących efektywniejszemu korzystaniu z Serwisu oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczonymi przez TC usługami.

Ochrona danych osobowych traktowana jest jako ważny aspekt w działalności Transcards.eu Sp. z o. o. (dalej: “TC”). TC świadczy bowiem usługi windykacyjne i faktoringowe, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych zarówno klientów TC, jak i ich dłużników i kontrahentów. W związku z tym TC stworzył niniejszą Politykę prywatności celem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO). Polityka zawiera przede wszystkim informacje jakie zgodnie z przepisami administrator danych osobowych ma obowiązek udzielić osobom, których dane przetwarza. Z tego względu, w Polityce znajdą Państwo informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z tym prawach osób, których dane dotyczą. TC wykorzystuje podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania TC. W przypadku zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych, TC dokłada staranności, aby zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Wyjaśnienie pojęć

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa o:

 • danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w tym osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • administratorze – rozumie się przez to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 • podmiot przetwarzający (procesor) – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
 • osobie której dane dotyczą – rozumie się przez to osobę fizyczną możliwą do zidentyfikowania na podstawie danych osobowych udostępnionych administratorowi,
 • przetwarzaniu danych – rozumie się przez to każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • odbiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe,
 • urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie końcowe za pośrednictwem, którego użytkownik serwisu uzyskuje dostęp do strony internetowej.

 

Kiedy stosuje się niniejszą Politykę prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy TC jest administratorem Państwa danych osobowych i je przetwarza. Dotyczy to zarówno przypadku, w którym TC przetwarza dane osobowe jakie TC pozyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe TC pozyskał z innych źródeł.  W obydwu przypadkach TC wykonuje swoje obowiązki informacyjne określone w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Niniejsza polityka nie ma zastosowania m.in. w odniesieniu do sytuacji, gdy TC przetwarza Państwa dane wyłącznie jako podmiot przetwarzający (procesor) – tj. przykładowo w zakresie danych dłużników powierzanych TC do przetwarzania przez ich wierzycieli, będących klientami TC, celem weryfikacji zdolności płatniczej przez TC na rzecz wierzycieli usług przed dokonaniem przelewu wierzytelności (w tych sytuacjach administratorami danych osobowych są wierzyciele), a zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych opisuje regulamin usługi.

Jako przetwarzający dane osobowe TC informuje, że występuje w charakterze administratora danych osobowych czyli jako podmiot decydujący o celu i sposobie przetwarzania danych, w odniesieniu do:

1) danych osobowych osób fizycznych w zakresie realizacji umowy z nimi zawartej (Umowy BP PLUS, Umowy Transcards Safe lub TC Safe lub innej umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez TC usługi na rzecz tych osób),

2) danych osobowych osób fizycznych od których TC nabył wierzytelność w wyniku cesji wierzytelności,

3) danych osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych.

Poniżej wskazujemy dane TC jako administratora danych osobowych:

Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 1, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okresy ich przechowywania przez TC

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez TC:

 • w celu przeprowadzenia działań przygotowania do zawarcia umowy (w tym weryfikacji płatniczej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (dane są przechowywane przez TC do czasu zakończenia tych działań lub do czasu zawarcia umowy),
 • w celu wykonania przez TC zawartej z Państwem umowy (w tym m.in. umowy w przedmiocie cesji wierzytelności) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (dane są przechowywane przez TC przez czas trwania umowy, rozliczeń po jej zakończeniu, a następnie okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z jej tytułu),
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez TC roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TC  polegający na ochronie jego praw (dane są przechowywane przez TC do czasu przedawnienia roszczeń TC wynikających z tytułu umowy – okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego),
 • w celach analitycznych, statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TC – poprawa jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb klientów (dane są przechowywane przez TC przez okres 3 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub od zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania),
 • w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TC polegający na wyrażonym w motywie 47 RODO prawie administratora do przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (dane są przechowywane przez TC do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą),
 • w celach innego rodzaju marketingu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Państwa zgody (dane są przechowywane przez TC do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu),
 • w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym m.in. rachunkowych, księgowych, podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. (dane są przechowywane przez TC przez okres wymagany przepisami prawa, np. nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego).

Państwa dane osobowe przetwarzane są zatem przez TC m.in. w związku z obsługą zawartych umów, przez czas niezbędny do realizacji usług oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku ze świadczonymi usługami. Państwa dane mogą być przez TC przechowywane również dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub od zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te TC będzie wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 5 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych TC może jednak przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że TC jako administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Jednocześnie, w celu rozliczalności TC będzie przechowywać dane przez okres, w którym TC zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania wykonania obowiązków prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich wykonania przez organy publiczne.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w ww. celach ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia z Państwem umowy przez TC (np. w przypadku, gdy koniecznym jest wypełnienie formularza przez wpisanie Państwa danych).

 

Prawa osoby, której dane TC przetwarza jako administrator danych osobowych

W przypadku gdy TC przetwarza Państwa dane osobowe jako ich administrator, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania),
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Pozyskanie danych dłużnika (kontrahenta) w przypadku nabycia wierzytelności przez TC

TC w ramach usługi Transcards Safe, może nabywać wierzytelności. Wskutek zawarcia umowy cesji i nabycia wierzytelności, TC staje się administratorem danych dłużnika przekazanych TC przez cedenta (osobę sprzedającej TC wierzytelność). Dane te obejmują dane kontaktowe dłużnika figurujące w CEIDG oraz dane wierzytelności z faktury (numer faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota). Źródłem pozyskania tych danych jest dokumentacja składana TC przez cedenta w związku z zawieraniem umowy Transcards Safe i umowy cesji (m.in. wniosek o sfinansowanie faktury) i dokumentacja niezbędna do wykazania istnienia sprzedawanej wierzytelności (zlecenie transportowe/umowa transportowa, dokument transportowy potwierdzający wykonanie usługi i faktura VAT wystawiona przez cedenta dłużnikowi). W przypadku nabycia wierzytelności, dłużnik jest zawiadamiany o zmianie wierzyciela i o przetwarzaniu jego danych osobowych przez TC jako administratora.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W zakresie niezbędnym do korzystania z naszych serwisów internetowych, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania (np. poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanej przez użytkownika w serwisie). Przetwarzanie to nie wywołuje wobec użytkownika skutków prawnych, jak i nie ma znaczącego na niego wpływu.

 

Dane do kontaktu

W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki prywatności, a także w razie chęci skorzystania z praw osoby, której dane TC przetwarza jako administrator (tj. z prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania/poprawiania swoich danych,  usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych) prosimy o kontakt na adres mailowy bok@transcards.eu lub pisemnie na adres Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 1, 52-200 Wysoka.

 

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy korzystającego z serwisu i przeznaczone do korzystania z serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla użytkownika serwisu i jego danych.

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez użytkownika serwisu w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na urządzeniu użytkownika serwisu plików cookies, TC zaleca sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

Zgodę na wykorzystywanie plików cookies użytkownik serwisu może wyrazić poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda serwis. Użytkownik serwisu ma pełne prawo w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda serwis, a także zdecydować o ich usunięciu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje o plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest TC.

Rodzaj i sposób wykorzystania polików cookies.

W ramach serwisu TC stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia przez niego serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – Pliki cookies, przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
 • trackingowe – pliki cookies przechowujące informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego, służące do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez serwis kampanii internetowych i działań marketingowych. Pliki te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie,
 • analityczne – pliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące w serwisie związane z przepływem i zachowaniem użytkowników w celu optymalizacji serwisu. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres,
 • bezpieczeństwo – służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.

 

Pliki cookies wykorzystywane są przez TC w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkowników,
 • udostępnienia narzędzi społecznościowych, pozwalających m.in. na ocenę, komentowanie oraz udostępnianie w mediach społecznościowych serwisu,
 • ulepszenia serwisu, w tym optymalizacji korzystania z serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę serwisu, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
 • identyfikowania źródła, z którego użytkownik dotarł do serwisu,
 • tworzenia statystyk, które umożliwią ulepszanie struktury i zawartości serwisu,
 • utrzymanie sesji użytkownika w serwisie (po uwierzytelnieniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia,
 • wyświetlania użytkownikowi reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie,
 • umieszczania w serwisie obiektów typu „rich media”: filmów, animacji flash oraz innych,
 • zapamiętania historii odwiedzonych podstron w serwisie w celu rekomendacji treści.

TC informuje, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies wprowadzone przez użytkowników na urządzeniach mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.

 

Oświadczenie dotyczące Polityki

Niniejsza Polityka cookies weszła w życie z dniem 01.10.2018. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie https://transcards.eu/polityka-prywatnosci/ wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.