Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Ok, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Klaster bonabanco

Regulamin Klastra bonabanco

(dalej jako “Regulamin”)

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 01/03/2020

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady członkostwa w Klastrze bonabanco, tj. grupy klientów Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowej 1, 52-200 Wysoka, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwanej dalej jako “Usługodawca”), tj. przedsiębiorców, który zawarli z usługodawcą Umowę TC Safe.
 2. Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie z dużej litery posiadają znaczenie nadane im w regulaminie Usługi TC Safe (zwanym dalej jako “Regulamin TC Safe”) lub regulaminie Usługi zwrotu podatku VAT (zwanym dalej jako “Regulamin Usługi zwrotu podatku VAT”), chyba że co innego wynika z Regulaminu.

2. Zasady przystąpienia do Klastra bonabanco

 1. Członkiem klastra bonabanco może być wyłącznie klient, który zawarł z Usługodawcą Umowę na świadczenie Usługi TC Safe i/lub Umowę o świadczenie Usługi zwrotu podatku VAT (dalej jako “Klient”).
 2. W celu przystąpienia do Klastra bonabanco Klient powinien zawrzeć z Usługodawcą porozumienie w sprawie członkostwa w Klastrze bonabanco (dalej jako “Porozumienie”) oraz zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Klient staje się członkiem Klastra bonabanco z chwilą zawarcia Porozumienia.
 3. Klient przystępuje do Klastra bonabanco z dniem wskazanym w Porozumieniu.
 4. Klient może tworzyć własne klastry (bonabancoteam oraz bonabanco mini team) na zasadach określonych w procedurze dostępnej w Transcards.eu

3. Członkostwo w Klastrze bonabancoo

 1. Członkostwo w Klastrze bonabanco zapewnia Klientowi dostęp do specjalnych warunków cenowych Usług TC Safe i/lub Usługi zwrotu podatku VAT, w zależności od pakietu Klienta, a także bonusów w postaci doładowania (zwiększenia) Limitu Bieżącego o kwotę bonusu paliwowego.
  1. Pierwszy pełny Okres Rozliczeniowy nie podlega poniższym opłatom
   1. Opłata za Maksymalny Limit Miesięczny
   2. Opłata serwisowa bonabanco
 2. Warunki cenowe, o których mowa w ust. 1 określa cennik wyrażony w kwotach netto, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej jako “Cennik”). Cennik stanowi integralną część Regulaminu i dostępny jest na stronie https://transcards.eu/klaster-bonabanco/.
 3. Pakiet Klienta zależy od wysokości Maksymalnego Limitu Miesięcznego, wynikającego z umowy TC Safe.
 4. Za członkostwo w Klastrze bonabanco Klient zobowiązuje się płacić comiesięczną opłatę serwisową bonabanco określoną w Cenniku (zwaną dalej jako “Opłata Serwisowa bonabanco”). Opłata Serwisowa bonabanco będzie płatna na podstawie wystawionej faktury VAT, z terminem płatności wskazanym na fakturze VAT, liczonym od dnia jej wystawienia.
 5. Klient wyraża zgodę na potrącanie przez Usługodawcę wierzytelności wynikających z członkostwa w Klastrze bonabanco z wierzytelnościami przysługującymi Klientowi od Usługodawcy.
 6. Bonus paliwowy bonabanco, o którym mowa w Cenniku, wyrażony w kwocie brutto, będzie obliczany po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, po osiągnięciu wolumenu min. 4.000 litrów

4. Czas trwania Klastra bonabanco

 1. Czas trwania Klastra bonabanco jest nieokreślony.
 2. Usługodawca może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu działania Klastra bonabanco . O tej decyzji Usługodawca powiadomi Klienta nie później niż na 30 dni przed zakończeniem działania Klastra bonabanco .

5. Rozwiązanie Porozumienia

 1. Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Usługodawca może rozwiązać Porozumienie (odebrać Klientowi członkostwo w Klastrze bonabanco) w trybie natychmiastowym, jeżeli Klient naruszy istotne postanowienia Regulaminu, Umowy TC Safe, Umowy o świadczenie Usługi zwrotu podatku VAT,  Regulaminu TC Safe lub Regulamin Usługi zwrotu podatku VAT.
 3. Porozumienie ulega automatycznemu rozwiązaniu w chwili rozwiązania Umowy TC Safe.

6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu oraz Regulaminie zastosowanie mają:
  1. Regulamin Usługi TC Safe oraz Regulamin Usługi zwrotu podatku VAT,
  2. przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące;
 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie https://transcards.eu/klaster-bonabanco/
 3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Usługodawca wyśle informację o zmianie regulaminu na adres mailowy Klienta wskazany w Umowie TC Safe, minimum na 14 dni przed wejściem w życie zmiany. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w pkt 2, przy czym zmiana danych teleadresowych (w tym adresów elektronicznych i adresów stron WWW) wskazanych w Regulaminie lub oczywistych omyłek pisarskich nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. W razie zmiany Regulaminu, Klient w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o tej zmianie może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia. W takiej sytuacji obowiązuje okres wypowiedzenia do dnia przed wejściem w życie zmian do Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikające z Porozumienia lub Regulaminu lub powstające w związku z nimi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

 

 

CENNIK KLASTRA bonabanco